منو ببخش.... - ترنم باران
شنبه 16 مهر‌ماه سال 1384
منو ببخش....
من و ببخش که ساده
از عشق تو گذشتم
سپردمت به تقدیر
بار سفر رو بستم
باید برم از اینجا
چاره نمونده جز کوچ
برای زنده موندن
تواین زمونه ی پوچ....
بزار همیشگی شه
قصه ی عاشقیمون
......
بین دوراهی شک
حیرون و هاج و واجم
سفر برای دردم
شده تنها علاجم
طاقتشو ندارم
طاقت دل بریدن
سیر بلور اشکو
رو گونه ی تو دیدن
دیگه حرفی نمونده باقی
سکوت حرف آخر
تو هم به خاطرعشق
از من ساده بگذر
بزار همیشگی شه
قصه ی عاشقیمون
...........